Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO (in verband met de rekentoets)

Het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO regelt dat met ingang van dit schooljaar 2017-2018 het resultaat van de rekentoets niet langer meetelt voor het behalen van het diploma en het behalen van het judicium cum laude in het vwo. De vwo-leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, moeten de rekentoets nog wel afleggen. Het resultaat wordt vermeld op de cijferlijst, maar heeft dus geen gevolg meer voor het al dan niet behalen van het diploma c.q. examen. Voor havo- en vmbo-leerlingen is dit al de praktijk.
Het beoogde tijdstip voor inwerkingtreding van het Besluit is 1 mei 2018.

De toelichting bij het Besluit meldt onder meer dat de toets onvoldoende effectief is gebleken bij het bevorderen van de rekenvaardigheid. De toets zal bovendien niet meer meetellen voor het behalen van het examen of diploma. Dit doet de vraag rijzen of de regeldruk die onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen ondervinden bij het afnemen van de rekentoets in het VO nog wel proportioneel is. De toelichting bij het Besluit maakt niet inzichtelijk of deze afweging is gemaakt, en zo ja op welke gronden niet voor dit mogelijk minder belastende alternatief is gekozen.

 

 ATR Advies over wijziging Besluit ivm rekentoets.