Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 22e tranche

Op 28 april 2020 is de voorgenomen 22e tranche bij het Besluit Crisis- en herstelwet voor advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Twee keer per jaar start de procedure om het Besluit uitvoering Chw te wijzigen via tranches. Gemeenten kunnen via de tranches projecten aanmelden voor onder andere ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten en flexibele bestemmingsplannen. Deze tranche wijst vier nieuwe experimenten in dit kader aan. Het voorstel bevat tevens twee aanpassingen van meer technische aard.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de verschillende experimenten is onderbouwd. ATR constateert tevens dat de experimenten een lastenluwe manier vormen om te kijken of de gekozen instrumenten bepaalde knelpunten op kunnen lossen.

Het college constateert dat de toelichting niet voor alle experimenten expliciet aandacht besteedt aan de werkbaarheid van de experimenten voor burgers en bedrijfsleven. Zo benoemt het voorstel bij het experiment inzake nieuwe sanitatie in gemeente Amsterdam dat de kosten voor het vacuümtoilet en eventuele apparatuur om voedsel te vermalen worden betaald uit de gebiedsontwikkeling. Hierover moeten nog nadere afspraken met de opdrachtgevers in de gebiedsontwikkeling worden gemaakt. Tevens merkt het college op dat de toelichting bij het experiment in Rotterdam inzake afwijking van de Leegstandwet benoemt dat door het verlengen van de termijn van tijdelijke verhuur de huurbescherming van huurders afneemt. Het college constateert dat het voorstel geen aandacht besteedt aan of en hoe (belangenbehartigers van) huurders bij het experiment zijn betrokken. Dit acht het college gezien de wijziging in huurrechten wel van belang. ATR adviseert daarom om voor de verschillende experimenten toe te lichten of en zo ja hoe (lokale) consultatie van partijen bij de voorbereiding heeft plaatsgevonden.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukeffecten-analyse op een aantal punten nog onvolledig is en adviseert deze aan te vullen conform de Rijksbrede methodiek.

ATR advies aan de Minister van BZK – Besluit uitvoering Chw 22e tranche