Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet achttiende tranche

Op 4 mei 2018 heeft de Minister van BZK het voorgenomen Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet achttiende tranche aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor toetsing. De Crisis- en Herstelwet (Chw) trad in 2010 in werking om de economische crisis te bestrijden. Twee keer per jaar start de procedure om via tranches experimenten aan te wijzen die onder de Chw kunnen worden uitgevoerd. Gemeenten kunnen via die tranches projecten aanmelden voor onder andere ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten, flexibele bestemmingsplannen en lokale en regionale projecten met nationale betekenis.

In de achttiende tranche worden 16 experimenten aangewezen voor het werken met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor een specifiek gebied en 2 experimenten met het vaststellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het hele gemeente. Verder worden 3 gebieden toegevoegd aan het experiment om in een bestemmingplan met verbrede reikwijdte te werken met een lagere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor bouwwerken. Het besluit wijst één nieuw ontwikkelingsgebied aan.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Wel adviseert het college om in samenspraak met gemeenten de doelstellingen van de experimenten concreter te formuleren. Hierdoor kan preciezer worden vastgesteld of de beoogde ambities met de experimenten worden bereikt en kunnen andere gemeenten beter gebruik maken van de opgedane praktijkervaringen.

Verder adviseert het college om in de toelichting bij het voorstel aandacht te besteden aan de koppeling van instrumenten bij experimenten die ertoe kunnen bijdragen dat de effecten van de experimenten toenemen. Ook adviseert ATR om in de toelichting in te gaan op het aangenomen wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en de consequenties hiervan voor experimenten onder de Chw.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten in de toelichting bij het voorstel kwalitatief zijn beschreven. Het college adviseert de regeldrukeffecten ook kwantitatief te beschrijven. Verder adviseert het college in de jaarlijkse voortgangsrapportage over de experimenten onder de Chw aandacht te besteden aan de regeldrukeffecten van de experimenten.

Advies ATR – Uitvoering Chw 18e tranche

Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet 18e tranche