Besluit uitzonderingen markttoets

Op 13 maart 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het voorgenomen Besluit uitzonderingen markttoets aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel omvat wijzigingen van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Deze wijzigingen zijn gericht op vereenvoudiging van de markttoets voor woningcorporaties, zodat zij gemakkelijker middenhuurwoningen kunnen bouwen als dat op lokaal niveau gewenst is.

De wijzigingen in het voorgestelde Besluit betekenen een uitzondering van de markttoets bij werkzaamheden op grond die is uitgegeven in erfpacht, en in specifieke situaties bij transacties tussen corporaties. Met het voorstel wil het ministerie gemeenten en woningcorporaties faciliteren om sneller te komen tot meer middenhuurwoningen.

ATR constateert dat de inhoud van de voorgestelde wijzigingen is uitgewerkt. Het college constateert dat de toelichting niet volledig duidelijk maakt wat de omvang van de problematiek is waarvoor de wijzigingen een gedeeltelijke oplossing vormen. Tevens constateert het college dat de toelichting geen expliciete aandacht besteedt aan de bijdrage die de wijzigingen kunnen leveren aan de realisatie van meer middenhuurwoningen in Nederland.

Het college stelt vast dat het voorstel bijdraagt aan een lastenluwe uitwerking van bestaande wet- en regelgeving. Verder blijkt uit de toelichting dat aandacht is besteed aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regelgeving voor onder andere gemeenten en woningcorporaties.

Tot slot constateert ATR dat de te verwachten regeldrukeffecten in de toelichting bij het voorstel kwalitatief in beeld zijn gebracht. De kwantitatieve regeldrukeffecten zijn uitgewerkt in een aparte notitie. Deze notitie is echter niet openbaar beschikbaar via de internetconsultatie. ATR adviseert om de uitkomsten van de regeldrukeffecten-toets openbaar te maken, zodat deze betrokken kunnen worden bij reacties op en besluitvorming over het voorstel.

Advies ATR over het voorgenomen Besluit uitzonderingen markttoets