Besluit UPV textiel

Op 22 november 2021 is het Besluit uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid (UPV) textiel voor advies aangeboden aan ATR. De UPV maakt producenten van textiel verantwoordelijk voor de inzameling, hergebruik, recycling en afvalverwerking van hun producten. Dit moet zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling als gevolg van textielproductie.

Het college constateert dat het voorstel de noodzaak van regelgeving onderbouwt. De effectiviteit en proportionaliteit van het voorstel kunnen echter niet goed worden beoordeeld. Dit komt onder andere doordat gegevens over het huidige hergebruik en recycling ontbreken of onvolledig zijn. Het college adviseert om de gegevens over de huidige productie, hergebruik en recycling van textiel in kaart te brengen en in de toelichting op te nemen.

ATR constateert dat de toelichting maar beperkt aandacht besteedt aan alternatieven. Vermindering van textielafval en grondstoffen bij textielproductie kan mogelijk ook worden bereikt via regulering van productie en verkoop van textiel. Ook zou de UPV zelf anders kunnen worden vormgegeven, bijvoorbeeld door UPV-doelstellingen te relateren aan de hoeveelheid afgedankt textiel en in plaats van de hoeveelheid textiel die in de handel is gebracht. Het college adviseert duidelijk te maken welke alternatieven voor de UPV (en de invulling daarvan) mogelijk zijn en inhoudelijk te motiveren waarom die alternatieven niet zijn gekozen.

Parallel aan de internetconsultatie vindt mogelijk een MKB-toets over het voorstel plaats. ATR heeft de uitkomsten daarvan niet kunnen betrekken in de toetsing. Het college adviseert daarom in de toelichting duidelijk te maken wat de uitkomsten van de consultatie zijn en duidelijk te maken hoe opvolging is gegeven aan de eventuele aandachtspunten voor de werkbaarheid.

Tot slot constateert ATR dat de (regeldruk)effecten van het voorstel nog niet volledig in beeld zijn. Het college adviseert de analyse alsnog compleet te maken, zodat de informatie over de effecten betrokken kan worden bij de besluitvorming.
Het college adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over het Besluit UPV textiel.