Besluit verplichte duurzaamheidsrapportage onduidelijk over wat bedrijven moeten doen en welk effect dat zal hebben

Het implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering leidt tot een aanzienlijke toename van regeldruk voor bedrijven. Het is echter niet duidelijk in welke mate de duurzaamheid in de praktijk zal verbeteren als resultaat van de rapportages. Bovendien is niet duidelijk wat bedrijven precies moeten doen voor de rapportages. Het ministerie zou er goed aan doen om een MKB-toets uit te voeren. Het kan daarmee achterhalen of de rapportages voor bedrijven in de praktijk wel goed te doen zijn en of bedrijven behoefte hebben aan ondersteuning (en zo ja welke). Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Rechtsbescherming.

Nut en noodzaak

Eerder adviseerde ATR dat nut en noodzaak van de richtlijn, en implementatie daarvan, onvoldoende zijn onderbouwd. In dit advies herhaalt ATR dat punt: dit besluit beschrijft wat de Richtlijn (en implementatie daarvan) beoogt, net als eerder de wet dat beschreef, maar de effectiviteit van de rapportageverplichting voor het halen van de achterliggende doelen qua duurzaamheid, zijn weer niet nader beschreven. Tegelijkertijd is duidelijk dat de regeldruk hoog zal zijn. ATR adviseert om die reden om het daadwerkelijke effect beter te kwantificeren.

Werkbaarheid

De regels rond de duurzaamheidsrapportering zijn complex en bevatten veel verwijzingen, uitzonderingen en openstaande punten. Dat kan de werkbaarheid voor met name kleine bedrijven aantasten. Daarom adviseert ATR om die bedrijven zo veel mogelijk te faciliteren en in dat kader een MKB-toets te organiseren waarbij op de werkbaarheid van de nieuwe regels wordt gelet.

Regeldruk

Op veel punten is het lastig in te schatten hoeveel regeldruk nu daadwerkelijk bij met name de kleinere bedrijven terecht komt. Zij fungeren vaak als toeleverancier en moeten informatie leveren over hun duurzaamheid aan de grote bedrijven die direct onder de rapporteringsverplichting vallen. ATR adviseert om na te gaan of het georganiseerde bedrijfsleven en accountantsorganisaties kennis en ervaring hebben, waarmee een beter beeld ontstaat van die regeldruk, en die te verwerken in de toelichting.

ATR advies aan de minister voor Rechtsbescherming – Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering