Besluit vrijstelling Nt2 en omkeerregeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat mbo-studenten op niveau 4 het examenonderdeel Nederlands op een lager niveau mogen afsluiten als zij het examen Engels en Duits op een hoger niveau afsluiten (de ‘omkeerregeling’). Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt dat Nt2-studenten vrijstelling kunnen krijgen voor (onderdelen van) het examenonderdeel Nederlandse taal, op basis van een resultaat dat is behaald voor een Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Staatsexamen Nt2). Een student kan zowel aanspraak maken op een vrijstelling met het Staatsexamen Nt2 als op de omkeerregeling. Volgens de toelichting past het besluit bij het streven om het mbo aantrekkelijker te maken voor internationale studenten. Voor studenten betekenen de maatregelen dat hij/zij een grotere kans heeft om het diploma te behalen en de waarde van het mbo-4 diploma behouden blijft.

ATR constateert dat nut en noodzaak voldoende zijn onderbouwd. De basis van het besluit is dat alle mbo-4 studenten die voldoen aan de criteria gebruik mogen maken van de omkeerregeling en/of ontheffing op grond van een Staatsexamen Nt2, ongeacht de opleiding die wordt gevolgd. De onderwijsinstelling wordt verplicht, te onderzoeken of een student voldoet aan alle (drie) gestelde voorwaarden voor vrijstelling of de omkeerregeling. ATR adviseert één van de voorwaarden te heroverwegen, omdat de meerwaarde daarvan niet duidelijk is. Daarbij adviseert ATR te verduidelijken of en in hoeverre de voorgestelde vrijstellingsmogelijkheid en omkeerregeling werkbaar zijn voor de mbo-instellingen en studenten. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet volledig in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen.

 

ATR-advies aan de minister van OCW – Besluit vrijstelling NT2 en omkeerregeling