Besluit Wapens en munitie i.v.m. implementatie EU-richtlijn

Op 11 februari 2019 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) de adviesaanvraag voor het besluit Wapens en munitie in verband met de invoering van een Europese vuurwapenrichtlijn. Het doel van de richtlijn is om het misbruik van vuurwapens voor criminele doeleinden verder aan te pakken.
Dit besluit stelt regels op die onder andere betrekking hebben op de voorwaarden voor erkenning als museum of verzamelaar van wapens; in welke situaties lidmaatschap van een vereniging een voorwaarde is voor een wapenverlof; de eisen die aan het beheer van wapens bij een schietvereniging worden gesteld; verdachte transacties rond de verwerving van munitie en de gegevens die de korpschef moet registreren over wapens.

ATR constateert dat in dit besluit waar mogelijk de geldende beleidsregels uit de Circulaire wapens en munitie (Cwm) zijn omgezet naar algemeen verbindende voorschriften. ATR merkt op dat met het omzetten van bepalingen uit de Cwm in het voorliggende besluit de juridische status van die bepalingen lijkt te veranderen. Met het opnemen van deze bepalingen in het besluit krijgen ze nu het karakter van algemeen verbindende voorschriften. Deze binden de doelgroep en hebben daardoor gevolgen voor de regeldruk. De Cwm geeft echter geen inzicht in de vraag of bij de totstandkoming daarvan aandacht is besteed aan de gevolgen voor de regeldruk. Daarom is volgens ATR de voorgenomen omzetting van delen van de Cwm in wetgeving hét moment om alsnog aandacht te besteden aan die gevolgen. ATR adviseert daarom om te bezien of er mogelijk minder belastende alternatieven zijn voor de bepalingen die uit de Cwm worden omgezet naar het besluit, en om dit in de toelichting bij het voorstel op te nemen.

ATR heeft geen opmerkingen bij de werkbaarheid van het voorstel. Wel constateert ATR dat het besluit twee nieuwe verplichtingen met zich meebrengt, waarvan de regeldrukberekening nog niet volledig is. ATR adviseert de regeldrukparagraaf op deze punten alsnog aan te vullen.

ATR advies aan de Ministerie van JenV – besluit wapens en munitie