Besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en Bouwbesluit 2012

Op 23 februari 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het voorstel tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en Bouwbesluit 2012 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het besluit heeft tot doel om het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) te operationaliseren.

Het LAVS is een webapplicatie waarmee gegevens over asbestsanering worden bijgehouden. Het werken met het LAVS is verplicht vanaf 1 maart 2017 voor gecertificeerde asbestinventariseerders en gecertificeerde asbestverwijderaars. De voorgestelde wijzigingen zijn gericht op het regelen van onder andere de inrichting, werking, beschikbaarheid en toegankelijkheid van het LAVS. De toelichting bij het voorstel maakt duidelijk dat in de praktijk al op veel onderdelen wordt gewerkt in lijn met de voorgestelde uitvoeringsregels.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen voldoende zijn onderbouwd. Wel adviseert het college in de toelichting nader in te gaan op informatie-verplichtingen die mogelijk kunnen komen te vervallen als gevolg van het LAVS. Daarmee kan mogelijk vermindering van regeldruk worden bereikt. Tevens adviseert het college aandacht te besteden aan de overwogen mogelijkheden om de voordelen van het LAVS ook te ontsluiten voor burgers. Het LAVS is op dit moment alleen toegankelijk voor bedrijven en overheidsinstellingen met een rol bij asbestsanering.

De toelichting bij het voorstel geeft aan dat in de opstartfase het LAVS niet altijd optimaal heeft gefunctioneerd. ATR adviseert om bij het voorstel te verduidelijken hoe toegankelijkheid en beschikbaarheid van het LAVS in de toekomst worden geborgd en om betrokken partijen bij problemen met het systeem hierover goed te informeren. Tevens adviseert het college (eind)gebruikers van het LAVS te blijven betrekken bij de doorontwikkeling van het systeem.

Tot slot constateert ATR dat de te verwachten regeldrukeffecten in de toelichting bij het voorstel correct in beeld zijn gebracht.

Brief ATR over het voorgenomen Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.