Adviezen over bestaande wetgeving

Wijzigingsvoorstel Regeling Bodemkwaliteit

Op 7 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit voor internetconsultatie opengesteld. Deze regeling bevat normen op basis waarvan bedrijven en personen voor bepaalde werkzaamheden kunnen worden gecertificeerd of geaccrediteerd en erkend. Deze normen zijn vastgelegd in zogeheten normdocumenten. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten. […]

Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging. De wijziging maakt het mogelijk om in het vervolg gegevens over de doodsoorzaak langs elektronische weg aan het CBS aan te bieden. De wet verplicht de ontvanger van de gegevens om eisen te […]

Evaluatie uniformering loonbegrip

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Panteia de door het bedrijfsleven ervaren gevolgen van de uniformering van het loonbegrip voor de administratieve lasten onderzocht. Het doel van de uniformering van het loonbegrip was om de administratieve lasten voor werkgevers met € 380 miljoen euro per jaar te verminderen. Uit de evaluatie blijkt dat […]