Bestrijding misstanden uitzendsector leidt tot onnodig dubbel toezicht

De onderbouwing van de voorstellen van het kabinet om misstanden in de uitzendsector tegen te gaan, blijft ernstig tekortschieten. Daarnaast blijft onduidelijk waarom men de voorgestelde eisen, die grotendeels al in bestaande arbeids-, sociale zekerheids- en belastingwetgeving staan, dubbel in een aanvullende regeling wil opnemen. Bovendien wordt niet toegelicht waarom ook private inspectie-instellingen op de naleving van deze normen moeten gaan toezien. Uitzendbureaus moeten hierdoor onnodig extra werk leveren terwijl inspecties veel tijd gaan vergen. Het leidt jaarlijks tot ten minste € 143 miljoen aan onnodige extra regeldruk voor het bedrijfsleven. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van SZW.

 

Normenkader en inspectieschema

Het ministerie wil misstanden in de uitzendsector tegengaan door middel van een toelatingssysteem voor uitzendbureaus. Om toelating tot de markt te krijgen en te houden moeten uitzendbureaus een normenkader gaan naleven. Naleving van de normen moeten zij kunnen aantonen aan een inspectie-instelling. Het voorstel bevat dit normenkader en een bijbehorend inspectieschema. Door de minister aan te wijzen private inspectie-instellingen voeren de inspecties uit.

 

Dubbel werk

Het normenkader is grotendeels al vastgelegd in wetgeving. Bijvoorbeeld de verplichting op tijd salaris te betalen en premies en belastingen af te dragen. Nut en noodzaak van deze onderdelen van het kader zijn daarom niet duidelijk. Het gevolg is ook dat uitzendbureaus twee keer moeten aantonen dat zij aan deze eisen voldoen. Namelijk eerst bij overheidsinstanties als UWV, de Belastingdienst of de Nederlandse Arbeidsinspectie. En vervolgens bij de private inspectie-instellingen. Deze onnodige doublure in werk is te voorkomen door of deze eisen te schrappen of de inspectie-instelling de naleving te laten nagaan bij de betreffende overheidsorganisaties.

 

Onnodige regeldruk

Het normenkader en inspectieschema waar men aan moet voldoen is een 39 pagina’s tellend document en de inspecties van de naleving kan oplopen tot vijf volle werkdagen. Terwijl het werk grotendeels dubbelop is. Het geeft een indictie van de aanzienlijke onnodige regeldruk die het voorstel met zich meebrengt. De extra regeldruk voor bedrijven is door het ministerie becijferd op jaarlijks ten minste € 143 miljoen. Gezien de omvang van de onnodige extra regeldruk is het teleurstellend dat de onderbouwing van de voorstellen ernstig tekort blijft schieten.

 

Werkbaarheid normenkader niet onderbouwd

Ook de werkbaarheid van normenkader en inspectieschema is niet toegelicht. Dat is wel nodig. Zo hebben niet alle uitzendbureaus ervaring met een normenkader, met name de kleinere niet. Ook is niet duidelijk of de inspectie-instellingen over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken om de eisen bij toelating én vervolgens periodiek (tenminste eenmaal per jaar) te controleren. Daarom adviseert ATR de minister de werkbaarheid van kader en schema expliciet te motiveren.

 

De formele titel van het voorstel luidt: Wijziging van de Regeling Waadi in verband met de invoering van een toelatingsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

 

ATR advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – MR Waadi i.v.m. arbeidskrachten