Betere onderbouwing herziening bouwvoorschriften 2024 nodig

De onderbouwing van de jaarlijkse herziening van bouwvoorschriften laat op een aantal punten te wensen over. Zo is er een minder belastend alternatief mogelijk bij het verplichten van CO2-meters in klaslokalen en is de werkbaarheid van een verplichting voor bedrijven zonnepanelen te plaatsen twijfelachtig. Nadere onderbouwing van het voorstel is nodig. Ook moeten de regeldrukgevolgen van de maatwerkvoorschriften nog worden berekend. Dat adviseert ATR aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toenemende bouwkosten

De bouwkosten nemen door de voorgestelde wijzigingen significant toe. Daarom moet duidelijk zijn welke maatschappelijke effecten de maatregelen proberen te bereiken en wat de kosten van deze maatregelen zijn. Het voorliggende voorstel bevat de relevante beslisinformatie om hier een oordeel over te vellen.

CO2-meters in klaslokalen

Een gezond binnenklimaat is belangrijk voor de leerprestaties van kinderen op school. Het kabinet stelt daarom verplicht dat ieder klaslokaal een CO2-meter moet hebben. De onderbouwing hiervan roept vragen op. Uit de toelichting wordt namelijk niet duidelijk waarom er besloten is om te verplichten dat in elk klaslokaal een CO2-meter moet zijn. Als het beoogde doel is dat in het hele funderend onderwijs instrumenten aanwezig zijn om de CO2-waarden te meten, dan moet duidelijk zijn dat verwacht wordt dat scholen daarvoor de juiste apparatuur aanschaffen. De mate van detail dat daarvoor in ieder klaslokaal een CO2-meter moet hangen, is niet onderbouwd.

Maatwerkvoorschriften zon op dak

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om bedrijven te verplichten om zonnepanelen of het dak te leggen. Zij mogen dit alleen als dit een proportionele maatregel is. Het ligt voor de hand dat verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten bij de beoordeling of het proportioneel is om deze verplichting op te leggen. ATR heeft daarom in eerdere advisering al aangegeven dat het nodig is om nader te duiden wanneer het treffen van deze maatregel proportioneel is. Ook bedrijven zoeken naar die duidelijkheid. Een stap in de juiste richting is om in ieder geval centraal een aantal uitgangspunten mee te geven aan gemeenten over de wijze waarop zij om kunnen gaan met de bevoegdheid. Dit kan in de vorm van een handreiking.

De formele titel van het voorstel is Wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met verblijfsvoorzieningen voor bouwwerkafhankelijke beschermde diersoorten, CO2-meters in scholen, droge blusleidingen, toegankelijkheidseisen, maatwerk zon op dak en verduidelijking regels vergunningplicht bouwen (Verzamelbesluit bouwwerken leefomgeving 2024).

ATR advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Verzamelbesluit bouwwerken leefomgeving 2024.