Bouwregelgeving kan veel eenvoudiger

De bouwregelgeving kan veel eenvoudiger, door andere middelen dan wet- en regelgeving in te zetten, beslistermijnen te verkorten en toepassing van regels beter af te stemmen op de werkelijke risico’s.  Dit schrijft Actal in een advies aan minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat op 15 december 2011 door de minister naar de Tweede Kamer is verzonden.

Actal adviseert de minister per beleidsdoel te onderzoeken of regelgeving het meest aangewezen instrument is of dat private oplossingen beter zijn. Het adviescollege pleit voor een meer bescheiden rol van de overheid bij bouwwerken waarvoor een garantieregeling geldt, bij gecertificeerde cataloguswoningen, bij vooraf gefabriceerde onderdelen als een dakkapel en bij particulier opdrachtgeverschap.

Actal vindt bovendien dat voor eenvoudige bouwwerken (zoals dakkapellen, serres en carports) eenvoudiger regels moeten gaan gelden, bijvoorbeeld via de invoering van zogeheten typekeuringen. Hiermee wordt beter aangesloten op de praktijk van de gebruikers.

Ook de termijnen in het bouwproces kunnen vaak aanzienlijk verkort worden, zegt Actal. Hoewel het kabinet die richting ook op lijkt te gaan, is de praktijk vaak anders. In het verleden werd een gebruiksvergunning voor kinderopvang meestal binnen 8 weken afgegeven door een gemeente. Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2010) kan deze termijn oplopen naar 26 weken. Actal vindt dat (afhankelijk van de aard van het bouwwerk en de mogelijke consequenties) in veel gevallen meer nadruk gelegd kan worden op de eigen verantwoordelijkheid. “Dit betekent dat toestemming vooraf plaats maakt voor een mogelijke sanctie achteraf.”

Actal heeft onderzoek uitgevoerd en gesproken met een groot aantal bij de bouwregelgeving betrokken partijen. Daarbij is het college tot de conclusie gekomen dat de meeste partijen begrip hebben voor de ‘geest van de regelgeving’, maar dat ze de toepassing in de praktijk ervaren als een “keurslijf”. Deze complexiteit kost burgers en bedrijven jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten.

Klik hier voor het advies