Wet, AMvB en Ministeriële Regeling verkorte periode van eigen risico dragen

Op 24 april 2018 zijn de volgende regelingen voor advies aan…

Wijziging Bouwbesluit 2012

Op 11 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Wet toezicht beheersorganisaties auteursrechten

Op 2 mei 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over…

Wijziging van de Wet windenergie op zee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op…

Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

Op 26 februari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

ATR-advies Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen.

Op 14 maart 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht…

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Op 7 maart 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wet invoering extra geboorteverlof

Op 12 februari 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…

Ontwerpbesluit wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan certificerende…

ATR-advies Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Op 13 februari 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht…