Certificeringsplicht biologische producten onwerkbaar en kostbaar

De certificeringsplicht voor “biologische” producten als gevolg van EU-regelgeving is voor sommige ondernemers nauwelijks na te leven. Bovendien kunnen de strenge regels tot disproportioneel hoge nalevingskosten leiden. De regeldrukeffecten van deze Europese regelgeving is niet goed en tijdig in kaart gebracht. Het zou goed zijn die kosten alsnog in beeld te brengen en in de toekomst ondernemers beter te betrekken voordat regelgeving definitief wordt. Ook zou moeten worden gekeken of de Europese regelgeving zodanig is aan te passen dat het tot minder nalevingskosten leidt. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van LNV.

Stapeling van controles

De aanpak rond certificering vloeit rechtstreeks voort uit een EU-verordening die ten onrechte te weinig rekening houdt met wat de effecten voor ondernemers zijn. De wetgever heeft ieder risico op fraude met biologische producten willen voorkomen. Dit leidt in de praktijk tot diverse controles en vereisten in de keten. Deze stapeling van regelgeving maakt het voor ondernemers moeilijk werkbaar en brengt het hoge kosten met zich mee.

Minder biologische producten

Met name voor kleine verkooppunten die zowel biologische als niet-biologische producten verkopen, kan de regeldruk onaanvaardbaar hoog oplopen. Deze ondernemers moeten voor hun biologische producten veel regelen om mogelijke vermenging te voorkomen en aan de controles te voldoen. Sommige ondernemers overwegen om te stoppen met de verkoop van gecertificeerde biologische producten of gaan deze producten een andere biologisch klinkende titel geven. Bovendien werken de stringente regels het gebruik van meer verpakkingsafval – zoals plastics – in de hand. Het stimuleert ondernemers immers biologische producten alleen nog voorverpakt aan te bieden.

Adviezen

ATR adviseert om de regeldrukgevolgen alsnog goed in beeld te brengen en na te gaan welke maatregelen in de praktijk werkbaar zijn. ATR benadrukt het belang om bij de totstandkoming van EU-wetgeving al goed te weten wat het in de dagelijkse praktijk van burgers en bedrijven teweegbrengt en daar de voorstellen op aan te passen. Het adviseert om daarbij niet alleen bedrijven en burgers te betrekken die rechtstreeks met de regelgeving te maken krijgen maar ook degene die indirect of in de toekomst met de gevolgen de maken krijgen. Tot slot doet ATR verschillende voorstellen die de regeldruk meer proportioneel kan maken en daarbij na te gaan of strengere regels wel de oplossing zijn om iedere mogelijke fraude te voorkomen.

Quick scan

Het ATR-advies volgt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. Aanleiding voor deze zogeheten Quick Scan is een aantal signalen uit het bedrijfsleven over de onwerkbaarheid van de regels rondom certificering van biologische producten.

Lees hier:

ATR advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Certificeringsplicht biologische producten

Panteia Quickscan Regeldruk Verkoop Biologische Producten