Consultatieversie Wetsvoorstel tot waardeoverdracht van kleine pensioenen vergeet de gevolgen voor de regeldruk

Pensioenuitvoerders krijgen met het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen het recht om kleine pensioenen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Kleine pensioenen zijn pensioenen van minder dan € 465,94 bruto per jaar. Het recht om zonder instemming van de deelnemer een klein pensioen af te kopen komt met de nieuwe wet te vervallen. Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, constateert dat de consultatieversie van het wetsvoorstel nog geen inzicht biedt in de effecten voor de regeldruk. Het adviseert in een brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om deze tekortkoming te herstellen. Zonder dit inzicht is niet te beoordelen of de regeldrukdoelstelling van de wet kan worden behaald.

 

Inzicht in gevolgen onmisbaar
De regeldrukparagraaf van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen is niet ingevuld. Deze tekortkoming moet in de definitieve versie van het wetsvoorstel worden hersteld. Dat is nodig om te kunnen beoordelen of minder regeldruk voor pensioenuitvoerders en (gewezen) deelnemers daadwerkelijk haalbaar is. ‘Wijzigingen in de regelingen van afkoop en waardeoverdracht zijn hard nodig’, zegt Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter van Actal.
De oorzaak is gelegen in de sterke toename van het aantal kleine pensioenen. Bij sommige pensioenuitvoerders is het percentage kleine pensioenen al 20%. Steeds meer mensen komen in flexibele en tijdelijke arbeidsrelaties te werken. De uitvoeringskosten van de kleine pensioenen, die daarin worden opgebouwd, zijn vaak (veel) hoger dan de omvang van de uiteindelijke pensioenaanspraak. Om de (financiële) houdbaarheid van het stelsel te borgen zijn dringend maatregelen gewenst. ‘Met dit wetsvoorstel sluit de Staatssecretaris aan bij een eerder advies van Actal en zet zij een eerste stap op weg naar minder regeldruk voor pensioenuitvoerders en pensioendeelnemers’, aldus Jan ten Hoopen. ‘De gevolgen voor de regeldruk moeten echter nog wel goed in beeld worden gebracht, zodat kan worden bezien of de maatregelen inderdaad tot een afname leiden.’

Klik hier voor het advies in PDF  PDF logo.