Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 29 september 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de Regeling Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2017 ontvangen voor advies. Deze regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de WNT en de bepalingen met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2017. Het controleprotocol geeft aanwijzingen voor de controle van het financieel verslaggevingsdocument door de accountant op de naleving van deze wet. Het is fors gewijzigd om de controlelast bij de uitvoering van de controle door accountants te beperken. Ook sluiten opzet en structuur van het gewijzigde protocol beter aan bij andere accountantsprotocollen.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijziging van het Controleprotocol WNT voldoende zijn duidelijk gemaakt. Wel geeft het college aan dat als het doel van het voorstel is om complexiteit en administratieve lasten te reduceren, een ingrijpender wijziging van de WNT noodzakelijk is. Gelet op het feit dat de WNT recent pas is herzien, begrijpt het college de keuze om de wet niet nu al weer te veranderen. Het college adviseert om bij de eerstvolgende evaluatie van de WNT wel expliciet de regeldrukgevolgen te beoordelen en te kijken naar mogelijkheden om de regeldrukgevolgen van de WNT te verminderen.

De uitwerking van de regeldrukgevolgen kan worden verbeterd door een uitsplitsing te maken naar de belangrijkste categorieën doelgroepen onder de WNT. Verder moeten bij de berekening van de regeldrukgevolgen de publieke instellingen worden uitgezonderd, omdat de lasten voor deze instellingen niet onder de definitie van regeldruk vallen.

Brief ATR over de Regeling Controleprotocol Wet Normering Topinkomens 2017 (25 oktober 2017)

Publicatie van de Regeling (Controleprotocol WNT 2017) in de Staatscourant (15 november 2017)