Convenant met Justitie

Op 24 september 2009 hebben de minister van Justitie Hirsch Ballin en Actalvoorzitter Van Eijck een convenant ondertekend. Het convenant betreft het beëindigen van de ex ante toetsing en advisering door Actal van voorgenomen regelgeving van het ministerie.

Het convenant treedt op 1 oktober 2009 in werking en duurt tot 1 juni 2011. In het convenant is afgesproken om per 1 september 2010 een tussentijdse evaluatie en om een eindevaluatie uit te voeren.

Na het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is het ministerie van Justitie het derde departement waarmee Actal een convenant sluit.