Derde Nota van Wijziging (Aanpassings-)wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Derde Nota van Wijziging op de (A)Wtza breidt de meldplicht bij de IGJ uit naar onderaannemers in de zorg en jeugdhulpaanbieders. Het legt tevens vast dat de artikelen 40a en 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor alle zorgaanbieders gaan gelden. Dat betekent dat zij allen verplicht worden om schriftelijk een eenduidige verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de financiële functie vast te leggen (art. 40a Wmg). En dat zij verplicht worden om maatschappelijk verantwoording af te leggen door het openbaar maken van een jaarverantwoording (art. 40b Wmg).

In een brief aan de minister van VWS laat ATR weten dat de onderbouwing van nut en noodzaak van de wijziging van de artikelen 40a en 40b aanvulling behoeft. Niet duidelijk is waarom juist deze twee maatregelen nodig zijn. Ook moet de toelichting meer en beter inzicht geven in de alternatieven voor de thans gekozen maatregelen en de afweging die heeft plaatsgehad. ATR adviseert om een mkb-toets op de maatregelen uit te voeren, omdat de maatregelen met name effecten hebben voor kleine aanbieders als zzp-ers en solisten in de zorg. Tenslotte adviseert ATR om de regeldrukparagraaf met de totaaleffecten voor de regeldruk aan te vullen.

ATR advies aan de Minister van VWS – Derde Nota van Wijziging Wtza en Awtza