Digitalisering gezagsregister voorkomt onnodig papierwerk

Actal heeft een signaal onderzocht over het gezagsregister van de rechtbank. Het ouderlijk gezag is het recht en de plicht om een minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Bij de rechtbanken bevinden zich de openbare registers waarin gegevens over het gezag zijn opgenomen.

Voor het indienen van verzoekschriften over het gezag van kinderen is het nodig om verschillende documenten te overleggen aan de rechtbank, waaronder een uittreksel uit het gezagsregister. Dit uittreksel kon alleen per post worden aangevraagd bij de rechtbank. De rechtbank draaide het uittreksel uit en stuurde het op. Vervolgens werd het uittreksel door de advocaat of betrokkene weer naar diezelfde rechtbank teruggestuurd als onderdeel van het verzoekschrift.
De vraag aan Actal luidde: Is het niet mogelijk voor de rechtbank om in deze gevallen het register zelf in te zien? Dat voorkomt onnodig papierwerk.

Actal concludeert na onderzoek dat rechtbanken bezig zijn geweest met een centraliserings- en digitaliseringsslag. Voorheen had iedere arrondissementsrechtbank zijn eigen gezagsregister. In september 2012 zijn de registers gekoppeld, waardoor één centraal register is ontstaan. Kort na ontvangst van het signaal hebben advocaten ook direct toegang gekregen tot het gezagsregister. Advocaten kunnen zelf digitaal het register inzien en de uittreksels uitdraaien. Dit scheelt onnodig papierwerk en naar verwachting 1 à 2 weken tijd. Deze ontwikkeling biedt naar verwachting een oplossing voor het geschetste probleem.