Doelomschrijving wet moet meer houvast bieden

De doelomschrijving van de Wet modernisering concurrentiebeding moet meer houvast bieden. Deze wet moet het gebruik van het concurrentiebeding terugdringen. Dat vergroot de arbeidsmobiliteit van werknemers en bevordert de innovatie. Het doel biedt meer houvast als deze ook een indicatie van de omvang van de beoogde daling bevat. De proportionaliteit van de eenmalige regeldruk voor werkgevers en werknemers (€ 9 miljoen) is dan beter te beoordelen. Dat schrijft ATR in een advies over de wet aan de minister van SZW. Opvolging van dit advies kan de onderbouwing van de voorgenomen maatregelen versterken.

Oneigenlijk gebruik concurrentiebeding tegengaan

Het concurrentiebeding wordt in toenemende mate gebruikt voor andere doelen dan het beschermen van bedrijfsbelangen, zoals bedrijfsgeheimen en klant- en tariefgegevens. Het kabinet wil dit oneigenlijk gebruik tegengaan door de wet aan te scherpen. Zo mag een concurrentiebeding bij vaste contracten van onbepaalde tijd alleen nog maar als dat vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang noodzakelijk is. De maximumduur van het beding gaat terug naar maximaal één jaar. Werkgevers zijn in de toekomst bij het inroepen van het beding een vergoeding aan de werknemer verschuldigd. Met deze aanscherpingen moet de arbeidsmobiliteit van werknemers toenemen.

Doelomschrijving wet aanscherpen

ATR laat in een brief aan de minister van SZW weten dat de doelomschrijving van de wet meer houvast kan bieden. Dat kan door aanvulling ervan met een indicatie van de omvang van de daling van het oneigenlijk gebruik. Dat kan door bijvoorbeeld vermelding van een X-aantal of X-percentage. Een dergelijke aanvulling stelt de wetgever beter in staat om de proportionaliteit van de eenmalige regeldruk voor werkgevers en werknemers, die is geraamd op € 9 miljoen, beter te beoordelen. Ook maakt het makkelijker om het doelbereik van de wet beter te monitoren en te evalueren. ATR adviseert de minister in dit opzicht de toelichting aan te vullen en pas daarna de wet in te dienen.

ATR advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Wet modernisering concurrentiebeding.