Effect afgifteplicht afgedankte elektronica onduidelijk

Het kabinetsvoorstel dat onjuiste verwerking van afgedankte elektronica tegen moet gaan, is te vaag. Zo blijft onduidelijk wat de oorzaken zijn van de onjuiste verwerking. Ook is niet duidelijk of de voorgestelde afgifteplicht een aanscherping is van bestaande regels. Daardoor blijft het onduidelijk of en welk effect van het voorstel mag worden verwacht. Aanscherping van toezicht en handhaving bij de afgifte en verwerking van elektronica lijkt noodzakelijk, maar daarover zegt het voorstel niks. Dit schrijft ATR in een advies aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Effectiviteit maatregel onduidelijk

Jaarlijks wordt ruim 100.000 ton afgedankte elektronica op onjuiste wijze verwerkt. Dit kan leiden tot milieuschade. Het voorstel regelt om deze reden een afgifteplicht voor afgedankte elektronische en elektrische apparaten (AEEA) voor bedrijven. ATR constateert dat onduidelijk is wat de oorzaken zijn van de onjuiste verwerking van afgedankte elektronica. Mede daardoor blijft onduidelijk in hoeverre de maatregel bijdraagt aan het tegengaan van onjuiste verwerking van AEEA. ATR adviseert dit alsnog te verduidelijken.

Toezicht en handhaving

Uit verschillende rapporten en adviezen blijkt dat toezicht en handhaving op de afgifte en verwerking van AEEA verbeterd moet worden. Het voorstel bevat nauwelijks informatie over toezicht en handhaving en hoe dit verbeterd zal worden. ATR adviseert duidelijk te maken of toezicht en handhaving wordt aangescherpt en te zorgen voor voldoende capaciteit. Daarmee kan overtreding van de regels over afgifte en verwerking van AEEA gericht worden tegengegaan.

Consultatie bedrijven

Het voorstel heeft gevolgen voor bedrijven die afgedankte elektronica afgeven en voor bedrijven die afgedankte elektronica inzamelen en verwerken. Het voorstel maakt niet duidelijk of deze bedrijven in de voorfase van deze regeling zijn betrokken. Daardoor is ook niet duidelijk of er aandachtspunten over de werkbaarheid zijn en hoe de regeling deze oplost. ATR adviseert de toelichting bij het voorstel op dit punt aan te vullen en te verduidelijken. Ook adviseert het college een MKB-toets uit te voeren bij het voorstel. Daarmee kan worden nagegaan of de maatregelen werkbaar zijn voor MKB-bedrijven.

Het college adviseert het besluit niet in te dienen.

Advies ATR over de voorgenomen Afgifteplicht voor afgedankte elektronica.