Effectiviteit minder grondafhandelaars op Schiphol onduidelijk

Het is onduidelijk of het verminderen van het aantal grondafhandelaars op Schiphol automatisch gaat zorgen voor een betere kwaliteit van dienstverlening. Het ministerie doet er goed aan beter te onderbouwen of en zo ja hoe de voorgestelde verminderde concurrentie daadwerkelijk gaat zorgen voor meer personeel en betere arbeidsomstandigheden in de grondafhandeling. Daarnaast is er ten onrechte geen inschatting geven van de gevolgen voor de regeldruk van concurrentievermindering. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van I&W.  

Relatief veel aanbieders

Op Schiphol bleek vorig jaar een wilde staking van bagageafhandelaars de voorbode van een zomer vol problemen en vertragingen. De belangrijkste oorzaak was het tekort aan personeel dat voor de bagageafhandeling en beveiliging zorgt. Uit een extern onderzoek van het ministerie blijkt dat het relatief hoge aantal afhandelaren van 6 stuks leidt tot inefficiëntie en een hoge concurrentiedruk. Met als gevolg te weinig aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening, hoge werkdruk voor de medewerkers en suboptimale werkomstandigheden.

Te weinig grondpersoneel

Het ministerie wil de concurrentie verlagen onder de aanname dat dat leidt tot hogere tarieven en daarmee hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. Dit moet er uiteindelijk toe bijdragen dat het personeelstekort structureel wordt opgelost. De toelichting bij het voorstel maakt niet duidelijk of en zo ja op welke manier dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Op dat punt zou het voorstel verder moeten worden onderbouwd.

Regeldruk niet in beeld

Het terugbringen van de concurrentie zal via een nieuwe aanbesteding moeten worden gerealiseerd. De extra eisen in de ze aanbesteding zullen zorgen voor meer regeldruk. Omdat Schiphol verantwoordelijk is gemaakt voor het ontwerpen van de aanbestedingsprocedure en het selecteren van drie bedrijven, heeft het ministerie de regeldruk niet in kaart gebracht. ATR adviseert in de contacten met Schiphol de noodzaak van het beperken van de regeldruk mee te geven en in overleg met Schiphol een ruwe inschatting te maken van de regeldruk.

ATR advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat – Besluit beperking aantal grondafhandelingsbedrijven op Schiphol