Eindejaarbesluit afvalstoffenheffing

Op afvalstoffen die voor verwerking naar het buitenland worden overgebracht, moet dezelfde afvalstoffenbelasting worden geheven als op afval dat wordt verwerkt in binnenland. Dat wordt geregeld met het Eindejaarsbesluit. De heffing op afvalstoffen sluit zo veel mogelijk aan bij de bestaande procedures en informatiebronnen. De gevolgen voor de regeldruk zijn voor de belastingplichtigen relatief gering. Die wordt geschat op ca. € 100.000 per jaar voor ca. 100 belastingplichtigen.

ATR laat in een brief aan de minister van Financiën weten dat de onderbouwing van nut en noodzaak toereikend is. Er zijn geen minder belastende alternatieven. Aannemelijk is dat de heffing voldoende werkbaar is. De beschrijving van de geringe gevolgen voor de regeldruk is volledig. ATR adviseert deze alsnog aan de toelichting toe te voegen.

ATR brief aan Minister van Financien over Eindejaarsbesluit afvalstoffenheffing buitenland