ATR onderzoek naar implementatie EPBD

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verricht op eigen initiatief onderzoek naar de implementatie van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) in Nederland en in vijf Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen, Tsjechië en Portugal. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voert het onderzoek in opdracht van ATR uit. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek vormt de actuele uitwerking van het instrumentarium van het Klimaatakkoord. Het onderzoekmoet bijdragen aan het lastenluw en efficiënt implementeren van toekomstige energie- duurzaamheid en klimaatregelgeving, waarbij ook rekening kan worden gehouden met baten van regelgeving.

Fase 1 van het onderzoek richt zich op het proces van implementatie van de EPBD richtlijn in Nederland en kijkt in het bijzonder naar de nationale vormgeving van de energielabelsystematiek en minimumprestatie-eisen. Daarbij betrekt het onderzoek o.a. de volgende partijen: de nationale wetgever, handhavers, toezichthouders, informatiehouders, gebouweigenaren (burgers en bedrijven) en uitvoerders (o.a. bouwbedrijven en installatiebedrijven). Fase 1 van het onderzoek zal de verwachte (ex ante) en gerealiseerde regeldrukgevolgen (ex post) door de implementatie voor o.a. burgers en bedrijven in kaart brengen. Ook zal kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief een inschatting worden gemaakt van de ex ante en ex post baten als gevolg van de implementatie. De regeldrukgevolgen en baten hangen samen met gedragsveranderingen die de regelgeving uitlokt bij burgers en bedrijven en het onderzoek gaat specifiek in op dit element.

Op basis van de bevindingen uit de eerste fase wordt een beoordeling gegeven over de proportionaliteit van de huidige regelgeving met aanbevelingen om deze in de toekomst te verbeteren.

Fase 2 breidt de analyse van fase 1 uit naar de geselecteerde Europese landen. Dit moet inzicht geven in het proces van implementatie van de EPBD in die landen en in de gevolgen daarvan voor de regeldruk, investeringskosten, bijbehorende baten en de methode die wordt gebruikt om die baten te berekenen. Ook moet duidelijk worden welke variabelen en grenzen in andere Europese landen worden gehanteerd bij het vaststellen van energielabels en welke redenen aan deze keuze ten grondslag liggen. Daarbij is o.a. Portugal een interessante casus, omdat hier gedifferentieerde belastingtarieven aan de energielabels zijn gekoppeld.

De volgende stakeholders en deskundigen hebben toegezegd hun expertise ter beschikking te stellen aan het onderzoek door deel te nemen aan de klankbordgroep: AEDES, Bouwend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Verenging Eigen Huis (VEH) en Harry Nieman (Docent bouwfysica en bouwmanagement, Hogeschool Windesheim).

Het onderzoek zal naar verwachting in april/mei 2020 worden afgerond en openbaar gemaakt.