Experiment Ruimte voor de Regio

Met het “Besluit experiment beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie mbo” worden mbo-instellingen in de gelegenheid gesteld samen met het bedrijfsleven regionale beroepskwalificaties op te stellen en op basis daarvan onderwijs te verzorgen. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2019. Er kunnen maximaal 15 mbo-instellingen deelnemen, de regeling loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2025.

Het experiment moet bijdragen aan een “responsief” beroepsonderwijs, dat inspeelt op de dynamiek van de arbeidsmarkt, als gevolg van technologisering, robotisering, automatisering en verduurzaming. Doel van het experiment is te onderzoeken of met deze aanpak de aansluiting tussen het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt wordt verbeterd, het eigenaarschap van docenten en werkgevers met betrekking tot het onderwijs wordt vergroot en de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs wordt versterkt.

De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend, maar nog niet volledig. Het advies is deze volledig in beeld te brengen, gelet op de betrokkenheid van de studenten, werkgevers en de mbo-instellingen zelf.
Voor de monitoring en evaluatie van het experiment wordt aangesloten bij de al lopende evaluatie van twee belangrijke beleidsinterventies: de wet doelmatige leerwegen en de herziening van de kwalificatiestructuur. Een stuurgroep, onder voorzitterschap van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), gaat bovendien zicht houden op de voortgang van de vernieuwingstrajecten. Het advies is de beleidsinterventies en experimenten in samenhang te beoordelen op werkbaarheid en ervaren regeldruk.

ATR advies aan Ministerie van OCW over Experiment Ruimte voor de Regio