Experiment wietteelt (gesloten coffeeshopketen)

Op 12 november 2018 is aan ATR voorgelegd het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen. Dit besluit werkt de experimenteerwet uit, wijst de deelnemende gemeenten aan, regelt de bevoegdheid van de burgemeesters om aanvullend lokale eisen te stellen, en stelt eisen aan de coffeeshops, de (kandidaat)telers en het vervoer van hasjiesj en andere producten van hennep.
In een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat ATR weten dat nut en noodzaak van het ontwerpbesluit toereikend zijn gemotiveerd. ATR ziet geen minder belastend alternatief zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan de eis dat de productieketen gesloten blijft. De aard van het experiment rechtvaardigt de eisen die worden gesteld aan de teelt, het transport, de handel en de verwerking van het afval.

Wel merkt ATR op dat de Opiumwet gehanteerde definitie maakt dat hennep zonder psychoactieve stoffen ook onder de wet valt, en dat dit soms tot handhavingsproblemen leidt. ATR doet daarom de suggestie om de definitie in de Opiumwet te beperken tot hennep die voor drugs wordt geteeld. Hennep die wordt geteeld voor andere doeleinden zoals vezels, voedsel, of milieu, zou dan niet langer onder de Opiumwet vallen.

De gevolgen voor de regeldruk zijn goed in beeld gebracht. ATR adviseert om het ontwerpbesluit vast te stellen.

ATR advies aan Ministerie van VWS over Experiment gesloten coffeeshopketen