Experimentbesluit BRP

Op 20 december 2021 is het Experimentbesluit BRP voor advies aangeboden aan ATR. Dit besluit regelt twee experimenten in de Basisregistratie Personen (BRP). Het eerste experiment betreft het beter bijhouden van het tijdelijke verblijfsadres van niet-ingezetenen. Het gaat daarbij veelal om personen die kort in Nederland zijn. Het tweede experiment regelt het versturen van meldingen door gemeenten over nieuwe inschrijvingen en wijzigingen op een woonadres. Ook regelt dit experiment het online tonen van het aantal inschrijvingen op een woonadres via MijnOverheid.nl.

Het college constateert dat het voorstel de noodzaak voor het tweede experiment onvoldoende onderbouwd. Zo is niet volledig duidelijk wat de omvang, impact en oorzaak van het probleem is van foute adresregistratie in de BRP. Ook is niet duidelijk of het probleem zich ook voordoet bij gemeenten die al extra maatregelen hebben getroffen. Bovendien is de vraag of en in hoeverre de maatregelen effectief zullen zijn. Ze zorgen er weliswaar voor dat foute registraties sneller kunnen worden hersteld, maar ze voorkomen die fouten niet. Niet duidelijk is of extra maatregelen voor het registratieproces zijn overwogen, waarmee nieuwe fouten wel kunnen worden voorkomen.

Het voorstel giet de maatregelen in de vorm van een experiment. Als nut en noodzaak van de maatregelen zijn onderbouwd, is het volgens het college passender om te kiezen voor structurele wetgeving. Dat biedt meer rechtszekerheid en duidelijkheid en voorkomt extra (transitie)lasten na afloop van het experiment. Verder plaatst het college in zijn advies enkele kanttekeningen bij de werkbaarheid van het voorstel. Burgers moeten namelijk zelf contact opnemen met de gemeente als zij een fout in de adresregistratie constateren. Het herstel van deze foute registratie is mogelijk complex, vooral als zij bij meerdere overheidsinstanties hun adres moet laten corrigeren. Het college adviseert om gemeenten hen daarbij te laten helpen, want tijdige aanpassing van foute adresregistraties is niet alleen in het belang van de burgers maar ook van de overheid en uitvoeringsorganisaties.

Tot slot constateert ATR dat de (regeldruk)effecten van het voorstel in beeld zijn gebracht met bandbreedtes. Het college adviseert de analyse aan te scherpen op basis van de analyse van de huidige situatie en het aantal foute adresregistraties.
Het college adviseert het voorstel niet in te dienen.

Advies ATR over het Experimentbesluit BRP