Extra controles energieprestatieadviseurs niet onderbouwd

In 2024 zullen 1000 extra controles bij energieadviseurs plaatsvinden en zal de interne audit bij bedrijven met energieadviseurs worden verzwaard. Dit volgt uit het voorstel tot wijziging van de Omgevingsregeling. Dat voorstel wijst de geactualiseerde bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen (NTA8800) aan. Het voorstel maakt niet duidelijk waarom de extra controle en verzwaarde audits nodig zijn en wat de omvang is van het probleem dat hiermee moet worden opgelost. Inzicht hierin is nodig om te kunnen beoordelen of het beoogde doel van de voorgestelde maatregelen opweegt tegen de extra regeldruk die ze met zich meebrengen. Dit schrijft ATR in een advies aan de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nut en noodzaak

Het voorstel zorgt voor actualisatie van de beoordelingsrichtlijnen die gaan over het bepalen van energieprestaties van gebouwen. De argumentatie voor actualisatie wordt door het ministerie goed onderbouwd. De actualisatie betekent echter ook dat 1000 extra controles bij energieadviseurs gaan plaatsvinden en dat de interne audit wordt verzwaard. Uit het voorstel wordt niet duidelijk wat de aard, omvang, ernst en oorzaak is van de problemen waarvoor deze extra controles een oplossing moeten bieden. Ook is niet duidelijk of de voorgestelde aanscherpingen deze problemen oplossen. Het college adviseert de toelichting en het voorstel op deze punten te verbeteren.

Werkbaarheid

Ook wat betreft de werkbaarheid van het voorstel zijn verbeteringen mogelijk. Zo presenteert het voorstel de wijzigingen in de verschillende documenten op drie verschillende manieren. Bij enkele documenten is bijvoorbeeld alleen een toelichting opgenomen en is niet duidelijk hoe de bepaling zelf wijzigt. Bij andere documenten is dit wel helder. Daarnaast zijn niet alle documenten kosteloos beschikbaar. Dit komt de kenbaarheid en werkbaarheid van het voorstel niet ten goede. Het college adviseert daarom de wijzigingen uniform, digitaal en kosteloos ter beschikking te stellen bij de consultatie en na vaststelling.

Regeldruk

Tot slot constateert ATR dat de analyse van de regeldrukeffecten nog niet volledig is. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wat de extra tijd en kosten zijn van de verzwaarde audits. Het college adviseert de regeldrukanalyse bij het voorstel compleet te maken conform de Rijksbrede methodiek.

De formele titel van het voorstel luid: wijzigingsregeling in verband met de met NTA 8800:2024 en de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen.

Advies ATR over de wijzigingsregeling in verband met de met NTA 8800:2024 en de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen