Fiscale regelingen

Het kabinet wil toewerken naar een eenvoudiger belastingstelsel. Het kijkt daarom kritisch naar fiscale regelingen. Van veel fiscale regelingen kan de effectiviteit niet worden aangetoond. Als regelingen niet effectief zijn, is de regeldruk die zij genereren, niet proportioneel. Verder maken fiscale regelingen het belastingstelsel ingewikkelder doordat zij invloed op elkaar hebben. De totale ervaren regeldruk van didee regelingen is groter dan de som van de regeldruk van de afzonderlijke regelingen. ATR adviseert om niet alleen naar de effectiviteit van de fiscale regelingen zelf te kijken, maar ook naar de complexiteit van het geheel van regelingen.

Fiscale regelingen zelden effectief
Slechts 10% van de fiscale regelingen is positief geëvalueerd. De overige regelingen zijn niet geëvalueerd of hadden een evaluaties met een negatieve uitkomst. Ondanks die negatieve uitkomsten blijven veel van die regelingen gewoon bestaan. De reden hiervoor is dat specifieke groepen relatief veel baat hebben bij die regelingen. ATR constateert dat niet duidelijk is waarom sommige regelingen wel goed werken en andere niet. ATR adviseert om een dergelijke analyse te maken, waarbij belangrijke succes- en faalfactoren worden geïdentificeerd.

De analyse van succes- en faalfactoren is niet alleen van belang voor bestaande regelingen maar zeker ook voor nieuwe regelingen. In de afgelopen decennia zijn weliswaar tientallen fiscale regelingen afgeschaft, maar er zijn ook weer andere regelingen ingevoerd. De analyse van succes- en faalfactoren kan ertoe bijdragen dat al bij de besluitvorming over nieuwe regelingen wordt bekeken of zij enige kans van slagen hebben.

Verder constateert het college dat bij de evaluatie van fiscale regelingen de regeldruk vaak niet wordt gekwantificeerd. Het college adviseert om dat alsnog te doen. Het onderkent daarbij overigens dat het profijt van een regeling voor degenen die er gebruik van maken, in de praktijk bijna altijd zwaarder weegt dan de regeldrukkosten die met de regeling gemoeid zijn.

ATR advies aan de staatssecretaris van Financiën – Fiscale regelingen.