Fiscale verzamelwet 2024

Op 29 november 2022 is aan ATR voorgelegd de Fiscale verzamelwet 2024. In dit wetsvoorstel worden verschillende belastingmaatregelen getroffen. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het mogelijk een lijfrente geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat daarvoor revisierente wordt berekend tot een maximum. Als meer wordt afgekocht werd over het hele bedrag revisierente berekend. Dat wordt veranderd naar het bedrag waarmee de het maximum wordt overschreden.

Groenbanken zijn nu zelfstandige banken met een eigen bankvergunning. Die vergunning is ook nodig als ze opereren als dochteronderneming van een grootbank. Die vergunningseis wordt afgeschaft.

Voor giften in natura aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moet een taxatierapport worden opgesteld. ATR merkt op dat een aankoopbewijs in sommige gevallen beter werkbaar is. ATR adviseert om toe te lichten waarom deze mogelijkheid niet wordt toegestaan.

De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen een afwijzing van een verzoek om herziening van de belastingrente wordt zes weken. Dit is nodig omdat de Belastingdienst soms al binnen zes weken na een voorlopige aanslag de definitieve aanslag vaststelt.

Ondernemers in de horeca mogen geen btw aftrekken voor eten en drinken die ze in hun horecagelegenheid aan het personeel verstrekken. Als dat eten en drinken door een ander bedrijf wordt verstrekt, mag de btw wel worden verrekend.

Grootverbruikers van energie kunnen bij piekverbruik in een bepaalde maand in een lager belastingtarief terecht komen. Dat komt doordat de energiebelasting lager is bij een hoger verbruik. Deze mogelijkheid wordt afgeschaft. Het belastingtarief wordt bepaald over het verbruik per kalenderjaar.

Bij online verkopen kunnen ondernemers alcoholvrije dranken direct laten afleveren vanuit andere lidstaten. Tot nu toe hoefde handelaren daarover geen verbruiksbelasting te betalen. Dat wordt aangepast. Over deze handel moet ook verbruiksbelasting worden afdragen.

Het verschoningsrecht is een belangrijk aspect van onze rechtsstaat. Bij bepaalde vertrouwenspersonen is het van groot belang dat het besprokene vertrouwelijk blijft. Daar staat tegenover de Belastingdienst over alle feiten moet kunnen beschikken voor een juiste belastingheffing. Daarom had het kabinet een voorstel gedaan waarin bepaalde werkzaamheden wel en andere niet onder het verschoningsrecht zouden vallen. Daarop is veel kritiek gekomen. Het kabinet trekt zich deze kritiek aan en laat het verschoningsrecht zoals het is. Wel wordt verduidelijkt dat de informatieplicht naar de belastinginspecteur niet verandert als een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld.

De omvang van gevolgen voor de regeldruk van dit wetsvoorstel is nog niet in beeld gebracht. Het afschaffen van de bankvergunning voor groenbanken die als dochteronderneming opereren vermindert de regeldruk. De verplichting om een taxatierapport op te laten stellen voor giften in natura aan ANBI’s vergroot de regeldruk. ATR adviseert om de omvang van de gevolgen voor de regeldruk alsnog in beeld te brengen.

ATR advies aan de staatssecretaris van Financiën – Fiscale verzamelwet 2024