Geef inzicht in effecten invoering gelijkebehandelingswetten BES

Het wetsvoorstel dat discriminatie op de BES-eilanden moet tegengaan vraagt om extra uitleg over de effecten van de wetgeving. Zo is nog niet duidelijk wat dit concreet voor burgers en bedrijven op de BES betekent. Het is daarom belangrijk dat het wetsvoorstel aandacht besteedt aan de implementatie van het voorstel. En betrokkenen informeert over welke gevolgen het voorstel voor hen heeft. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gelijkebehandelingswetten

Artikel 1 van de Grondwet verbiedt discriminatie. Dit verbod is uitgewerkt in een aantal gelijkebehandelingswetten. Deze wetten gelden al wel in het Euro-pese deel van Nederland, maar nog niet in het Caribische deel: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Voorbeeld van deze uitwerking is de Algemene wet gelijke behandeling, die onderscheid verbiedt op grond van onder meer gods-dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of seksuele ge-richtheid. Ook de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen en de Wet gelij-ke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte zijn voorbeelden.

Hulp en ondersteuning

De invoering van deze wetten zorgt er niet vanzelf voor dat discriminatie daad-werkelijk wordt aangepakt. Daarom regelt het voorstel ook dat er een laag-drempelige voorziening op de BES komt waar mensen discriminatie kunnen melden en waar klachten worden geregistreerd. Melders kunnen dan ook wor-den ondersteund bij de afwikkeling van discriminatieklachten en er wordt voor-lichting gegeven. Tot slot wordt de taak van het College voor de Rechten van de Mens uitgebreid zodat het kan gaan oordelen over individuele discriminatie-zaken op de BES.

Berekening regeldrukkosten moet aangevuld worden

Invoering van de gelijkbehandelingswetten kunnen op de BES leiden tot extra verplichtingen. Burgers, bedrijven en organisaties moeten immers actie on-dernemen om te voorkomen dat ze de wet overtreden. Dit levert mogelijk re-geldruk op. Daarnaast kent de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte wel een aantal expliciete verplichtingen, bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen. Deze regeldrukgevolgen zijn in het voorstel niet in beeld gebracht. ATR adviseert om dit alsnog te doen.

De formele titel van het voorstel luidt Wet bescherming tegen discriminatie op de BES.

ATR advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Wet bescherming tegen discriminatie op de BES