Geef kleine commissarissen automatisch vrijstelling van de administratieve btw-verplichtingen

Met ingang van 1 januari 2013 zijn bezoldigde commissarissen en leden van raden van toezicht btw-plichtig. ‘Kleine’ commissarissen komen in aanmerking voor vrijstelling van administratieve btw-verplichtingen. Actal stelt in zijn advies Btw-plicht kleine commissariaten voor dat zij deze vrijstelling automatisch krijgen. Dat scheelt administratieve rompslomp, zowel voor de commissarissen en leden van raden van toezicht als voor de Belastingdienst.

 

Vanaf 1 januari 2013 brengt Nederland de regelgeving in lijn met aan de Europese regels voor btw-ondernemerschap. Dat leidt er toe dat alle bezoldigde commissarissen en leden van raden van toezicht btw-plichtig zijn. Zij kunnen echter volgens de Kleineondernemersregeling vrijstelling vragen van alle administratieve btw-verplichtingen, indien hun vergoeding niet meer dan zo’n € 6.000,- per jaar bedraagt (drempelbedrag btw € 1.345,-). Zij betalen dan ook geen btw.

 

De Kleineondernemersregeling brengt onnodige administratieve lasten met zich mee, zowel voor de kleine commissarissen en leden van raden van toezicht als voor de Belastingdienst. De eersten moeten zich namelijk aanmelden bij de Belastingdienst. Vervolgens moeten zij om vrijstelling vragen. En de Belastingdienst moet hen registreren, hun verzoekenom vrijstelling beoordelen en zijn besluiten communiceren.

 

Actal adviseert in de regelgeving vast te leggen dat kleine commissarissen en leden van raden van toezicht zijn vrijgesteld van alle administratieve btw-verplichtingen (een vrijstelling van rechtswege). Zij hoeven zich dan niet meer als btw-ondernemer te melden en geen aanvraag om vrijstelling meer in te dienen. Voorwaarde is dat de verschuldigde btw per kalenderjaar lager is dan de drempel van de Kleine Ondernemersregeling. De voordelen van dit alternatief zijn duidelijk. Kleine commissarissen en leden van raden van toezicht hoeven geen onnodige administratieve handelingen te doen. En ook de Belastingdienst blijft onnodig werk bespaard.

 

De Staatssecretaris van Financiën heeft een reactie op het advies gegeven. Naar aanleiding van het advies is een besluit getroffen, waarmee de commissaris ontheffing van administratieve verplichtingen kan worden verleend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.