Haalbaarheid en werkbaarheid Uitvoeringsregeling kwaliteitsregistratie zijn vraagteken

Werkbaarheid en haalbaarheid van de Uitvoeringsregeling Wkkgz in verband met regie op de kwaliteitsregistraties zijn een vraagteken. Dat komt omdat in de toelichting geen onderbouwing opgenomen. Onderbouwing is nodig, omdat de nieuwe regeling ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en hun zorgverleners tot ingrijpende aanpassingen in processen, registraties en ICT dwingt. Het gaat bijvoorbeeld om het volledig automatiseren van de gegevensaanlevering aan kwaliteitsregistraties. Vraag is of voor alle aanpassingen wel voldoende (ICT en zorg)personeel beschikbaar is. ATR adviseert de minister van VWS de regeling pas vast te stellen na onderbouwing van haalbaarheid en werkbaarheid van de voorstellen.

Inhoud wet en uitvoeringsregeling

Het doel van de Wet op de kwaliteitsregistraties is om knelpunten in het functioneren van kwaliteitsregistraties in de medisch specialistische zorg op te lossen. De wet biedt daarom een wettelijke grondslag om in de registraties (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken zonder toestemming van de cliënt. Zorginstituut Nederland (ZiN) krijgt de taak een register voor kwaliteitsregistraties bij te houden. Het moet voorafgaand aan de opname beoordelen of een kwaliteitsregistratie aan de wettelijke eisen voldoet. Deze nieuwe governance is mede bedoeld om registraties te voorkomen waarvan nut en noodzaak niet aannemelijk zijn. De regeling geeft invulling aan een aantal bepalingen van de wet.

Aanpassingen in administraties, processen en ICT noodzakelijk

Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zijn na opname in het register verplicht om gegevens aan de kwaliteitsregistraties te (gaan) leveren. Dat bevordert kwaliteit en volledigheid van de registratie. Wet en regeling bevatten technische en andere eisen aan deze levering. Voor de huidige 69 ziekenhuizen kan het uiteindelijk gaan om een verplichte levering aan in totaal 97 kwaliteitsregistraties. Dat zijn er ruim 30 meer dan de gemiddeld 60 registraties waar zij thans in de praktijk mee te maken hebben. De huidige 313 zelfstandige behandelcentra (zbc) leveren op dit moment niet aan kwaliteitsregistraties. Elk centrum krijgt door de nieuwe wet met een verplichte levering aan 1 of 2 registraties te maken. Wet en regeling zullen tot aanpassingen in administratie, processen en ICT leiden. De toelichting moet daarom onderbouwen of gezien de schaarste aan zorg- en ICT-personeel invoering van wet en regeling wel haalbaar en werkbaar is. Dat is niet gebeurd. ATR adviseert om in de toelichting alsnog een onderbouwing daarvan op te nemen.

Regeldrukgevolgen zijn onderschat

De extra regeldruk die voor ziekenhuizen en zbc’s optreedt is uitsluitend berekend voor één extra registratie. Totaal levert één extra registratie hen jaarlijks tot tussen de € 1.783.480, – en € 6.454.720,- aan extra regeldruk op. De toelichting verantwoordt niet het totaal aan extra regeldruk dat gaat optreden. De in de toelichting opgenomen bedragen zijn daarmee een onderschatting van het totaal aan extra regeldruk voor ziekenhuizen en zbc’s. Verwacht wordt namelijk dat het aantal kwaliteitsregistraties met het Integraal Zorgakkoord (IZA) van 63 naar 97 zal gaan. De regeldruk voor ziekenhuizen valt daarmee ruim 30 keer hoger uit. Daarom adviseert ATR om in de toelichting het totaal aan extra regeldruk te verantwoorden.

ATR advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport – Uitvoeringsregeling Wkkgz ivm regie op kwaliteitsregistraties.