Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk leidt tot stapeling van eisen

Het kabinet wil de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk harmoniseren, zodat beide aan dezelfde eisen moeten voldoen. Het wetsvoorstel Het Nieuwe Toezicht concretiseert de pedagogische doelen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het wetsvoorstel Harmonisatie overige eisen brengt peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang. Hierdoor komen de overige verschillen in procedures, eisen en voorwaarden te vervallen. Beide wetsvoorstellen verzwaren bestaande eisen en voegen nieuwe eisen toe aan bestaande eisen. Mogelijkheden om met de harmonisatie ook een vereenvoudiging te bewerkstelligen, worden niet benut. In een reactie op de wetsvoorstellen vraagt Actal aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze mogelijkheden alsnog te benutten.

Het wetsvoorstel Het Nieuwe Toezicht moet het mogelijk maken dat de toezichthouder een oordeel gaat geven over de mate waarin deze pedagogische doelen worden bereikt. Bij een dergelijke beoordeling van de bereikte resultaten is het in beginsel mogelijk om minder zware en gedetailleerde eisen te stellen aan de wijze waarop dat resultaat wordt bereikt. Het wetsvoorstel laat deze mogelijkheden om de regeldruk te verminderen onbenut. En op onderdelen verzwaart het wetsvoorstel deze eisen. Zo moeten peuterspeelzalen aan de zwaardere eisen gaan voldoen. Het zijn eisen die nu al gelden voor de kinderopvang. Dit betreft met name eisen aan de ruimten waarvan het peuterspeelzaalwerk gebruik maakt. Verder kunnen met de wet nadere eisen worden gesteld aan de mix van HBO- en MBO-medewerkers van de instellingen. Deze nieuwe organisatorische eisen passen niet goed bij een ontwikkeling naar beoordeling en toezicht op resultaten.

Het wetsvoorstel Harmonisatie overige eisen brengt peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang. De harmonisatie van procedures, eisen en voorwaarden biedt de mogelijkheid om de regeldruk voor ouders van jonge kinderen te verminderen. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn namelijk in toenemende mate onder één dak (één centrum) ondergebracht. Ouders, waarvan de kinderen gebruik maken van beide faciliteiten, zouden moeten kunnen volstaan met eenmalige nakoming van verplichtingen van de wet, zoals aanmelding, aangaan overeenkomsten, aanvraag toeslag. In zijn reactie op dit wetsvoorstel vraagt Actal de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit principe in de wet en uitvoering te verankeren.