Herziening servicekosten vraagt om meer onderbouwing

Het verbeteren van de bescherming van huurders kan plaatsvinden door de regels met betrekking tot servicekosten specifieker te maken. Het voorstel beoogt daarom meer helderheid te verschaffen over welke kosten als servicekosten kunnen worden beschouwd. Desondanks blijft onduidelijk welke specifieke servicekosten vaak tot geschillen leiden bij de Huurcommissie. Ook is niet helder in welke mate het voorstel zal bijdragen aan een afname van geschillen. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van BZK.

Geschillen

Jaarlijks ontstaan zo’n 3000 geschillen bij de Huurcommissie over servicekosten, wat de noodzaak tot bescherming van huurders onderstreept. Het ministerie wil huurders beter beschermen tegen onredelijke kosten en de toepassing van de regels rondom servicekosten eenvoudiger maken. Onder meer door het verschil tussen nutsvoorzieningen en andere servicekosten op te heffen. Het voorstel kan in de toelichting beter door te onderbouwen in hoeverre het voorstel effectief bijdraagt aan het terugdringen van onterecht doorberekende of onredelijk hoge servicekosten.

Vlotte overgang naar nieuwe regels

Ook maakt het voorstel niet helemaal duidelijk hoe lopende zaken worden afgehandeld en of de huidige aanpak van de Huurcommissie blijft naast de nieuwe regels voor voorschotten. Heldere communicatie over de nieuwe regels is van groot belang, voor zowel huurders als verhuurders. Een ruime overgangsperiode waarin iedereen zich kan aanpassen aan de nieuwe wetgeving kan ook helpen. ATR adviseert aan deze punten specifieke aandacht te besteden in het voorstel.

Regeldrukgevolgen

Het voorstel bevat ten onrechte geen cijfers die laten zien hoeveel minder werk de herziening oplevert voor verhuurders en huurders. ATR adviseert die cijfers alsnog toe te voegen aan de uitleg. Dat zou helpen om beter te begrijpen hoeveel makkelijker het voorstel het maakt voor zowel huurders als verhuurders.

De formele titel van het voorstel luidt Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Besluit servicekosten in verband met de herziening van servicekosten.

ATR advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Herziening servicekosten.