Jaarverslag 2019

Adviescollege toetsing regeldruk: 20% meer adviesaanvragen in 2019 behandeld

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft in 2019 426 adviesaanvragen behandeld. Dat is 20% meer dan in 2018. In 136 gevallen leidde dit tot een formeel advies aan de betreffende bewindspersoon. In 32% van deze adviezen stelde ATR vast dat het voorgelegde voorstel onvoldoende was onderbouwd voor gedegen politieke besluitvorming. Dit is 10 procentpunten meer dan in 2018.

 

Toenemende complexiteit brengt werkbaarheid en uitvoerbaarheid in gevaar

In 2019 heeft het college in een aantal adviezen gewezen op de toenemende complexiteit van wetgeving. Wijzigingen in inzichten en politieke voorkeuren leiden tot aanpassingen in wetgeving. Die wijzigingen maken wetgeving soms ingewikkelder, wat de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de wetgeving onder druk zet. Het gevolg is dat de effectiviteit van de wetgeving wordt aangetast en het maatschappelijk draagvlak voor de wetgeving erodeert.

 

Decentralisatie bevoegdheden onder druk

ATR constateert dat op een aantal terreinen in de loop der jaren de verantwoordelijkheid van medeoverheden fors is uitgebreid. Doel hiervan was om lokaal maatwerk mogelijk te maken. Dit maatwerk leidt logischerwijs tot lokale verschillen in beleid. De landelijke overheid heeft soms de neiging om die verschillen weg te nemen. Dit brengt het uiteindelijke doel van de decentralisering (lokaal maatwerk) in gevaar.

 

Betere consultatie voor transparantie en draagvlak

Het kabinet hanteert als beleidslijn dat voorgenomen wetgeving wordt aangeboden voor (internet)consultatie. Dit vergroot de transparantie en mogelijk ook het maatschappelijk draagvlak voor de uiteindelijke wet – en regelgeving. Het college constateert dat deze consultatie beter kan, namelijk door ook de verwachte regeldrukgevolgen in consultatie te brengen. Partijen in de samenleving kunnen dan ook reflecteren op deze verwachte gevolgen. Helaas komt het regelmatig voor dat deze mogelijkheid niet wordt geboden.