Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit deels onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit is nog niet voldoende uitgewerkt. Zo beschrijft de toelichting niet alle inhoudelijke wijzigingen uit de normdocumenten met gevolgen voor bedrijven. Daardoor ontbreekt de onderbouwing van nut en noodzaak bij enkele wijzigingen. Ook waren enkele normdocumenten niet openbaar beschikbaar bij de start van de consultatie. Verder is de impact van het voorstel niet volledig duidelijk. Dit komt doordat de regeldruk-analyse nog onvolledig is. Dit schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Uitwerking inhoudelijke wijzigingen onvolledig

In de Regeling bodemkwaliteit zijn veel externe normdocumenten aangewezen. Deze normdocumenten bevatten eisen over bijvoorbeeld de keuring van grond op schadelijke stoffen. Het voorstel regelt de aanwijzing van enkele nieuwe en geactualiseerde normdocumenten, omdat een aantal documenten niet meer voldoet aan de stand der techniek. Ook zijn normdocumenten aangepast om aan te sluiten op de Omgevingswet. Niet alle wijzigingen zijn voldoende toegelicht in het voorstel. Daardoor is nut en noodzaak van de wijzigingen niet duidelijk. Ook waren een aantal normdocumenten die worden aanwezen niet openbaar in de eerste fase van de consultatie. Het college adviseert normdocumenten voortaan openbaar te publiceren op het moment van consultatie van de regeling. Ook is het goed de toelichting bij het voorstel aan te vullen en daarmee nut en noodzaak van de wijzigingen te onderbouwen.

Onduidelijkheid over aandachtspunten uit de praktijk

In de voorbereidende fase zijn de normdocumenten geconsulteerd bij bedrijven. ATR constateert dat niet duidelijk is wat de uitkomsten zijn van deze consultatie en hoe met aandachtspunten over de werkbaarheid is omgegaan. Het college adviseert daarom de consultatie-uitkomsten te verduidelijken in de toelichting en daarbij aan te geven hoe punten over de werkbaarheid zijn opgelost.

Onvoldoende kwantitatief beeld van de regeldrukeffecten

Het voorstel bevat een kwalitatieve en deels kwantitatieve analyse van de regeldrukeffecten. Niet bij alle wijzigingen is duidelijk wat de regeldrukeffecten zijn. Hierdoor is de impact van het voorstel onduidelijk. Voor onderbouwde besluitvorming is dit inzicht wel van belang. Het college adviseert daarom de regeldrukanalyse aan te vullen, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Wijziging Regeling bodemkwaliteit 2022.