Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit is nog onvoldoende uitgewerkt. Zo beschrijft de toelichting niet alle inhoudelijke wijzigingen uit de normdocumenten. Daardoor ontbreekt ook de onderbouwing van nut en noodzaak bij enkele wijzigingen. Verder is de impact van het voorstel niet duidelijk. Dit komt doordat de regeldrukanalyse ontbreekt. Dit schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Beschrijving inhoudelijke wijzigingen onvolledig

In de Regeling bodemkwaliteit zijn veel externe normdocumenten aangewezen. Deze normdocumenten bevatten eisen over bijvoorbeeld de keuring van grond op schadelijke stoffen. Het voorstel regelt de aanwijzing van enkele nieuwe en geactualiseerde normdocumenten, omdat een aantal documenten niet meer voldoet aan de stand der techniek. Bijvoorbeeld een analyse op PFAS is nog niet mogelijk op basis van de nu aangewezen normdocumenten. Het college stelt vast dat niet alle wijzigingen die uit de normdocumenten volgen zijn toegelicht in het voorstel. Daardoor is nut en noodzaak van alle wijzigingen ook niet duidelijk. Het college adviseert de toelichting bij het voorstel op deze punten aan te vullen.

Onduidelijkheid over aandachtspunten uit de praktijk

In de voorbereidende fase zijn de normdocumenten geconsulteerd bij bedrijven. ATR constateert dat niet duidelijk is wat de uitkomsten zijn van deze consultatie en hoe met aandachtspunten over de werkbaarheid is omgegaan. Het college adviseert daarom de consultatie-uitkomsten te verduidelijken in de toelichting en daarbij aan te geven hoe punten over de werkbaarheid zijn opgelost.

Geen kwantitatief beeld van de regeldrukeffecten

Het voorstel bevat geen kwantitatieve analyse van de regeldrukeffecten. Hierdoor is de impact van het voorstel onduidelijk. Voor onderbouwde besluitvorming over het voorstel is dit inzicht wel van belang. Het college adviseert daarom de regeldrukeffecten van de wijzigingen kwalitatief én kwantitatief te beschrijven, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Wijziging Regeling bodemkwaliteit