Implementatie EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering

Verplichte rapportering over duurzaamheid moet de kwaliteit en de vergelijkbaarheid ervan verbeteren. Het risico bestaat echter dat het rapporteren óver duurzaamheid niet vanzelf ook tot méér duurzaamheid leidt. Het kan zelfs tegengesteld werken. Daarom adviseert ATR de minister van Financiën om beter in beeld te brengen dat de verplichtingen ook daadwerkelijk leiden tot betere duurzaamheidsprestaties.

Maatwerk voor MKB

Het college maakt zich zorgen over de regeldruk voor MKB-bedrijven, als zij vragen over duurzaamheid krijgen van grote bedrijven. Het MKB hoeft zelf niet te rapporteren, maar moet wel meewerken aan zulke vragen. Voor het MKB zou het beter werkbaar zijn als zulke vragen van grote bedrijven, globaal of met een schatting mogen worden beantwoord.

Regeldruk onvolledig in beeld

De eenmalige regeldrukeffecten van de eisen aan de opleiding van accountants zijn berekend, maar die berekening is niet compleet. Zo ontbreekt nog de re-geldruk die volgt uit de uitbreiding naar een grotere groep bedrijven. Ook is nog niet berekend wat het effect op de regeldruk is van een nieuwe verplichte standaardisatie en van het verkrijgen van een verplichte assuranceverklaring.

De formele titel van het voorstel is Wet implementatie richtlijn duurzaamheids-rapportering.

ATR advies aan de minister van Financiën – Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering.