Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Op 10 mei 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn. De nieuwe richtlijn herziet de bestaande detacheringsrichtlijn uit 1996. Het doel is gedetacheerde werknemers uit andere lidstaten meer gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden te bieden ten opzichte van nationale werknemers. Om dat te bereiken moet het uitzendbureau de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van hun gedetacheerde werknemers garanderen. Tot de garanderen voorwaarden behoren in de eerste 12 maanden van de detachering de beloning, de minimale werktijden, de minimale rusttijden en het minimale aantal vakantiedagen en de bepalingen rondom gezondheid en veiligheid. Daar komen in het vervolg bij de huisvestingsvoorwaarden en bepaalde toelagen en vergoedingen. Na deze 12 maanden moet het uitzendbureau ook alle andere verplichtingen uit de wet en de algemeen verbindende CAO’s waarborgen. Nederland dient de informatie over de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden op één nationale website te publiceren.

De toelichting op de wet geeft de redenen voor wijziging goed weer. Dat schrijft ATR in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn geen minder belastende alternatieven. Omdat het een uitbreiding van de bestaande garantstelling is zijn de wijzigingen op zich werkbaar. De toelichting beschrijft de gevolgen voor de regeldruk toereikend.

ATR advies aan de Minister van SZW over Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn