Implementatiewet Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Op 3 juli 2019 ontving ATR voor advies het wetsvoorstel implementatie van de richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Dit voorstel is gebaseerd op een Europese richtlijn, die moet worden omgezet in Nederlands recht. Doel van die richtlijn is onder meer het auteursrecht beter aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in de digitale wereld. Ook wordt het makkelijker licenties te verlenen en toegang te krijgen tot auteursrechtelijk beschermd materiaal. De Richtlijn bevat drie groepen van maatregelen die tot doel hebben de bestaande regels te moderniseren en ze zo toekomstbestendig en technologie-neutraal mogelijk te maken.

De richtlijn, die moet bijdragen aan een betere online toegang tot goederen en diensten in de EU, geeft een beperkt aantal opties waar lidstaten ruimte voor een eigen keuze hebben. Nederland maakt gebruik van die opties. ATR constateert dat de toelichting bij de twee gekozen lidstaatopties niet duidelijk maakt wat de mogelijke gevolgen van de keuze zijn voor de regeldruk. Ook kan niet worden vastgesteld of hierbij gekozen is voor het minst belastende alternatief. ATR adviseert dan ook om dit alsnog toe te lichten. Verder constateert ATR dat de toelichting wel de regeldruk kwalitatief in beeld brengt, maar niet de kwantitatieve regeldrukkosten. ATR adviseert om de regeldrukgevolgen waar mogelijk ook kwantitatief in beeld te brengen.

ATR advies aan de Minister voor Rechtsbescherming – Richtlijn Auteursrechten in digitale markt