Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

Om alle consumenten in Europa een gelijk niveau van consumentenbescherming te bieden, worden consumentenrechten op Europees niveau wettelijk verankerd. Recent is de bescherming geëvalueerd. De uitkomst was dat de consumentenbescherming op een aantal punten moest worden gemoderniseerd. Dit betreft bijvoorbeeld de bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken op online marktplaatsen. Verder worden ook maatregelen genomen om te voorkomen dat handelaren op grote schaal tickets voor evenementen kunnen kopen en krijgen aanbieders van digitale diensten te maken met meer informatieverplichtingen.

De Europese richtlijn moet in principe 1-op-1 worden overgenomen. Lidstaten hebben op onderdelen echter de mogelijkheid om voor een eigen invulling te kiezen, bijvoorbeeld als dat beter aansluit bij hun systeem van handhaving en toezicht. Met de implementatiewet maakt Nederland van die uitzonderingen gebruik als dat de regeldruk voor bedrijven beperkt en de wettelijke verplichtingen beter werkbaar maakt. De uitzonderingen gelden met name voor de prijs die aanbieders moeten gebruiken als referentieprijs (‘van’-prijs) als zij kortingen geven.

Het college geeft in zijn advies aan dat nut en noodzaak van de maatregelen zijn onderbouwd. Er is gekozen voor een lastenluwe implementatie en er is rekening gehouden met de werkbaarheid van het voorstel. De regeldruk is echter niet nog niet helemaal in beeld gebracht. Het college adviseert dit alsnog te doen. Verder vraagt het college aandacht voor het feit dat de regeldruk niet goed in beeld was bij ten tijde van de onderhandelingen. Het vindt dit onwenselijk, omdat hierdoor besluitvorming over de richtlijn heeft plaatsgevonden zonder een volledig beeld van de regeldrukgevolgen voor Nederland.

ATR advies aan de Minister van EZK – Implementatiewet richtlijn modern. consumentenbesch.