Indexering tarieven 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Tussen 29 november 2017 en 13 december 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel opengesteld voor internetconsultatie dat betrekking heeft op wijziging van regelingen aangaande tarieven voor werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de spoorwegsector, de luchtvaart en de scheepvaart. Het gaat om een wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008, van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012, van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet, van de Regeling tarieven scheepsvaart 2005 en van de Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995.

De aanpassing van de regelingen betekent een verhoging van de tarieven voor onder andere de vergunningverlenende werkzaamheden van de ILT. Omdat de tarieven voor het laatst zijn geïndexeerd per 1 januari 2016, wil de minister de tarieven aanpassen voor de inflatie in de jaren 2016 en 2017. Naast deze aanpassing van de tarieven voor bestaande ILT-werkzaamheden, introduceren de wijzigingsvoorstellen ook nieuwe tarieven voor nieuwe vergunningen en opleidingsvereisten op het terrein van luchtvaart en scheepvaart.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen niet voldoende zijn onderbouwd. Zo maakt de toelichting onvoldoende duidelijk waarom de wijzigingen nu moeten worden doorgevoerd en waarom de wijzigingen niet worden betrokken bij de herziening van het tariefstelsel van de ILT en Kiwa in 2018. De stelselherziening biedt ook kansen voor vermindering van administratieve lasten. In de toelichting bij de regelingen wordt hier echter geen aandacht aan besteedt. Het college adviseert de minister dit alsnog te doen.

De voorgenomen regelgeving is slechts twee weken opengesteld voor internetconsultatie. Dit is niet in lijn met de Rijksbrede afspraak die stelt dat voorstellen minimaal vier weken opengesteld worden voor internetconsultatie. Verder betekent de late publicatie van de regelgeving dat de voorgeschreven publicatietermijn van twee maanden voor inwerkingtreding niet wordt gehaald. Het gevolg is dat betrokken partijen niet tijdig kennis kunnen nemen van de wijzigingen en zich niet tijdig kunnen voorbereiden op de wijzigingen.

Brief ATR over de indexering van de ILT-tarieven.