Initiatiefwetsvoorstel Open overheid leidt mogelijk tot toename regeldruk

Het initiatiefwetsvoorstel Open overheid  leidt mogelijk tot een aanzienlijke toename van de regeldruk voor bedrijven en instellingen. Momenteel ligt dit initiatiefwetsvoorstel ter vervanging van de huidige Wet openbaarheid van bestuur voor ter behandeling in de Tweede Kamer. In een advies aan de Tweede Kamer beveelt Actal aan om regeldrukgevolgen in kaart te brengen en deze mee te wegen bij de besluitvorming.

 

Het wetsvoorstel vergroot de reikwijdte van de verplichtingen van het openbaar maken van informatie tot semipublieke instellingen en privaatrechtelijke rechtspersonen die een publieke taak vervullen en/of voor meer dan € 100.000 subsidie ontvangen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen zij worden verplicht de relevante informatie te overleggen aan de overheid.  Dit betekent een extra informatieplicht en regeldruk voor deze bedrijven en instellingen.

 

De initiatiefwet bevat geen absolute uitzonderingsgrond voor openbaarmaking meer. Wanneer bedrijven en instellingen willen voorkomen dat concurrentiegevoelige gegevens openbaar worden, moeten zij per geval aantonen dat er sprake is van onevenredige benadeling bij openbaarmaking van deze gegevens. Dit kost hen veel tijd en geld, bijvoorbeeld omdat ze geheimhouding vaker via de rechter zullen moeten afdwingen.

 

In de brief aan de Tweede Kamer adviseert Actal om de regeldruk van het initiatiefwetsvoorstel in kaart te brengen, zodat kan worden bepaald of zij proportioneel is ten opzichte van het doel van het wetsvoorstel. Dit is van belang voor een goede afweging van het wetsvoorstel.

Download het advies in pdf hier pdf