Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES

Op 22 september 2021 is door IenW het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het besluit wijst categorieën van inrichtingen op de BES-eilanden aan die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Voor elk type inrichting geldt dat degene die de inrichting drijft, een zorgplicht heeft. Verder geldt dat de zwaarte van de milieubelasting bepaalt of een bedrijf zich alleen aan algemene regels moet houden, een melding moet doen, of een vergunning moet aanvragen.

Het college constateert dat het voorstel nut en noodzaak onderbouwt. Het college geeft wel ter overweging mee om de toelichting bij het voorstel nader aan te vullen met a) een indicatie van de omvang van de milieuproblematiek op de BES-eilanden, en b) een onderbouwing van de mate waarin de voorgestelde maatregelen bijdragen aan de realisatie van de gewenste milieueffecten. Het college acht een aanvulling van de toelichting op deze aspecten waardevol voor onderbouwde besluitvorming over onder andere effectiviteit en proportionaliteit van het voorstel. Aanvullend geeft het college ter overweging mee om in het voorstel in te gaan of en op welke wijze evaluatie van (de effectiviteit van) de verschillende maatregelen zal plaatsvinden.

ATR constateert dat bij de uitwerking van het voorstel rekening is gehouden met een lastenluwe uitwerking. Ten aanzien van de werkbaarheid van algemene regels voor MKB-bedrijven ziet het college aanleiding voor twee adviespunten. Op grond van dit besluit zal een groot deel van de bedrijven op de BES-eilanden, in tegen stelling tot nu, onder de reikwijdte van algemene regels komen te vallen. Het besluit bevat alleen de grondslag voor deze algemene regels. De specifieke kwaliteitscriteria worden uitgewerkt in een ministeriële regeling. Het college acht het voor de werkbaarheid voor MKB-bedrijven van belang dat bij de uitwerking van de te volgen ministeriële regeling en de daarin opgenomen kwaliteitscriteria aandacht is voor de samenhang met aanpalende regelgeving. Ook dient daarbij rekening te worden gehouden met de wijze van ondersteuning en communicatie voor MKB-bedrijven. Tot slot constateert het college dat in het voorstel een kwantificering van de regeldruk ontbreekt. Het advies is om de toelichting op dit punt aan te vullen.

ATR adviseert het besluit in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van IenW – Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES