Instroom nieuwkomers vraagt structurele onderwijsvoorzieningen

Tijdelijke voorzieningen om nieuwkomers van onderwijs te kunnen voorzien houden onvoldoende rekening met de prognoses dat de instroom van nieuwkomers verder zal toenemen. Ook is nog niet goed genoeg vastgelegd dat gemeenten en scholen voldoende informatie krijgen om een bijdrage te kunnen leveren aan de opvang van nieuwkomers in het onderwijs. Bovendien zijn de regeldrukeffecten voor leerlingen, ouders en schoolbesturen van tijdelijke onderwijsvoorzieningen onvoldoende in beeld gebracht. Dat schrijft ATR in een advies aan het ministerie van OCW.

Wachtlijsten
De aanhoudende toestroom van nieuwkomers betekent dat steeds meer jongeren op een wachtlijst terechtkomen voordat zij naar school kunnen. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten voor diverse groepen leerplichtige nieuwkomers: jongeren uit de asielprocedure, jongeren die via arbeids- en gezinsmigratie naar Nederland zijn gekomen en jongeren uit Oekraïne die onder de Europese beschermingsrichtlijn vallen.

Tijdelijke oplossing onvoldoende
ATR acht nut en noodzaak van het wetsvoorstel ten dele voldoende onderbouwd. Het wetsvoorstel biedt een juridische grondslag voor de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs in het geval de noodsituatie daarom vraagt. Prognoses geven echter aan dat de toestroom van nieuwkomers verder zal toenemen. Een tijdelijke oplossing is volgens ATR onvoldoende om het onderwijs aan nieuwkomers te garanderen. Het college adviseert in het voorstel verder toe te lichten hoe een structurele oplossing eruit kan zien.

Duidelijkheid voor gemeenten en scholen
Bij het maken van het voorstel heeft het ministerie afgezien van de mogelijkheid tot een openbare internetconsultatie. Een gemiste kans om meer informatie uit de praktijk op te halen. Zo maakt de toelichting niet duidelijk of gemeenten en scholen voldoende betrokken zijn bij de (organisatie van) toestroom en opvang van nieuwkomers. Terwijl zij in het voorstel wel geconfronteerd worden met een aantal verplichtingen. Aangezien onduidelijk is of gemeenten en scholen die verplichtingen na kunnen komen, adviseert ATR ervoor te zorgen dat zij over voldoende informatie kunnen beschikken.

Gevolgen voor de regeldruk
De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet voldoende in beeld gebracht. Het advies is dit alsnog te doen.
ATR adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.


Aan de minister van OCW – Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen