Jaarverslag 2015: van Minder regeldruk naar Meer ruimte voor vernieuwing

Alle gevolgen van wetgeving afwegen vóór je besluit
Actal pleit voor een bredere blik op de belemmeringen door regels

 

“Onnodige regels vertragen, onduidelijke regels irriteren en verkeerde regels frustreren bedrijven en burgers,” aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal. Ook in 2015 signaleerde Actal knelpunten in de regelgeving op veel maatschappelijk terreinen. Dat geldt bijvoorbeeld voor wie wil re-integreren in het arbeidsproces, voor de ondernemer die een innovatief geneesmiddel op de markt wil brengen, en voor de zorgprofessional die optimale aandacht aan de patiënt wil geven. Zij zien zich vaak geplaatst voor wettelijke verplichtingen die niet meer relevant of nodig zijn. Zulke verplichtingen hebben als onbedoeld bijeffect dat ze vernieuwing en innovatie belemmeren. “Natuurlijk ben ik blij dat de recente evaluatie laat zien dat de doelgroepen van het regeldrukbeleid het werk van Actal waarderen. Tegelijkertijd zien we nog veel mogelijkheden om onnodige belemmeringen voor burgers, bedrijven en professionals weg te nemen en zo de kwaliteit van de wetgeving in Nederland te verbeteren.” Actal pleit dan ook voor een bredere blik op de gevolgen van regels. Net als in andere landen moet ook in Nederland de overheid álle gevolgen van wetgeving in beeld brengen en tegen elkaar afwegen, voordat politieke besluitvorming plaatsvindt.

 

Kredietverstrekking gebaat bij concurrentie
In 2015 adviseerde Actal de minister van Financiën over de zware regeldruk die de Nederlandse financiële markt zo ‘dicht’ houdt dat er weinig concurrentie is. Wie wil starten als kredietverstrekker op de Nederlandse financiële markt, moet namelijk voldoen aan zware eisen. De regelgeving die – na de kredietcrisis – een stabiel financieel stelsel moet bewerkstelligen, heeft als onbedoeld bijeffect dat er bijna geen nieuwkomers zijn.

In een reactie op het onderzoek van Actal schreef de minister van Financiën: “Ik zal in samenwerking met de toezichthouders het proces van een vergunningsaanvraag transparanter maken en zorg dragen voor een proportionele behandeling van kleine, innovatieve partijen.” Bekijk ook de ‘explanimation‘.

 

Méér mensen aan het werk door betere regels
De afgelopen jaren heeft Actal regelmatig geadviseerd over de wetgeving die erop gericht is meer mensen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Ook in 2015 pleitte Actal voor regelgeving die géén onnodige drempels of irritaties oplevert. Niet voor burgers, en niet voor bedrijven en instellingen. Geen complexiteit, geen onnodige herkeuring, geen dubbele ziekmelding. Naar aanleiding van de Actal-adviezen streeft het ministerie van SZW voortaan naar maatwerk in informatievoorziening, het voorkomen van herbeoordelingen en de vereenvoudiging van verschillende regelingen.

 

Evaluatie: waardering voor Actal-adviezen
Elk adviescollege moet eens per vier jaar een evaluatieverslag opstellen. In 2015 heeft een onafhankelijke evaluatiecommissie Actal geëvalueerd. De commissie komt tot het oordeel dat bedrijven, burgers en professionals het werk van Actal waarderen. Tweede Kamerleden vinden Actal gedegen en onafhankelijk, en de adviezen bruikbaar en goed onderbouwd. En de ministeries voelen zich vaak goed geholpen door de adviezen van Actal, vooral als die in een vroege fase van het wetgevingsproces worden gegeven.

 

U kunt het Jaarverslag 2015 hier downloaden.