Jaarverslag 2021: Regeldruk burgers en bedrijven minder in beeld

Kwaliteit onderbouwing regelgeving onder forse druk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft in 2021 582 adviesaanvragen behandeld. Dat was net iets meer dan in 2020 (561). In 83 gevallen is dit gebeurd met een formeel advies aan de betreffende bewindspersonen. In bijna de helft van deze adviezen (48%) stelden wij vast dat de voorgelegde regelgeving onvoldoende was onderbouwd voor gedegen politieke besluitvorming. Dit percentage is sinds 2017 nog nooit zo hoog geweest. De kwaliteit van de onderbouwing van voorgenomen wetgeving stond daarmee het afgelopen jaar onder forse druk.

Coronawetgeving maakt groot deel uit van de voorgelegde regelgeving

Bij 123 van de 582 adviesaanvragen had de regelgeving die voor advies aan ATR werd voorgelegd, te maken met de Coronapandemie. Deze 123 adviesaanvragen zijn voor het overgrote deel via een spoedprocedure behandeld. Hierdoor was het mogelijk om het kabinet soms al binnen 2-3 dagen op de hoogte te stellen van onze bevindingen.

Meer aandacht nodig voor het perspectief van burgers en bedrijven

In onze adviezen hebben wij meer dan in voorgaande jaren kanttekeningen geplaatst bij de werkbaarheid van de voorgenomen regelgeving. De regelgeving die voor advies aan ons is voorgelegd,  had beperkt aandacht voor de mate waarin deze voor burgers en bedrijven in de praktijk ook goed na te leven is. In maar liefst 70% van onze adviezen hadden wij opmerkingen over de werkbaarheid. In voorgaande jaren was dat 60%.

Het Coalitieakkoord zet in op herstel van de relatie tussen burger en overheid, onder andere door wetten te beoordelen op eenvoud, menselijke maat en een goede uitvoerbaarheid. In 2022 zal moeten blijken of deze maatregelen volstaan om bij de totstandkoming van wetgeving meer aandacht te hebben voor de werkbaarheid en om de negatieve ontwikkeling met betrekking tot de kwaliteit van de onderbouwing van regelgeving om te draaien.

Het volledige jaarverslag 2021 vindt u hier.