Kabinet moet sterke regierol instellen bij aanpak lastendruk

Meer dan 70% van de ambtenaren vindt dat verlaging van regeldruk prioriteit moet krijgen van het nieuwe Kabinet. Tegelijkertijd blijkt de bereidheid om toenames van regeldruk binnen het eigen ministerie te compenseren (30%) beperkt. Dit is één van de conclusies uit een enquête die het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) hield onder 1000 Rijksambtenaren. Om de lastendruk verder te verlagen voor ondernemers en burgers moet het kabinet duidelijke afspraken maken over hoe eventuele stijgingen van de regeldruk worden gecompenseerd. Het is volgens Actal noodzakelijk dat het kabinet hiervoor de verantwoordelijkheid centraal belegt. Dit betekent een stevige regierol voor het nieuwe kabinet. Het advies en rapport zijn hier beschikbaar.